skip to Main Content

วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จัดกิจกรรมฉลองเทศกาลตรุษจีน ซึ่งถือว่าเป้นวันขึ้นปีใหม่ของจีน ให้กับนิสิตของวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นนิสิตที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

12 total views, 2 views today

Back To Top
×Close search
Search