skip to Main Content

เบอร์โทรติดต่อหน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 055-96-4380
งานวิชาการ 055-96-4388
งานแผนและประกันคุณภาพ 055-96-4385
งานวิจัยและบริการวิชาการ 055-96-4300
งานบุคคล 055-96-4300
งานธุรการ 055-96-4300
งานการเงิน 055-96-4387
งานพัสดุ 055-96-4387
งานโสตทัศนศึกษาและระบบสารสนเทศ 055-96-4300
Back To Top
×Close search
Search